Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen
Stadsbehang VOF, hierna te noemen Stadsbehang, en een opdrachtgever, waarop Stadsbehang deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard.

1.2. Stadsbehang wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van
de hand en accepteert deze niet, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Stadsbehang voor het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Door het ondertekenen en/of schriftelijk, digitaal of mondeling bevestigen van een order/opdracht en/of de
daarbij behorende bijlagen verbindt de opdrachtgever zich definitief. De order zal door Stadsbehang worden uitgevoerd, tenzij Stadsbehang voor het begin van de huurperiode de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht de opdracht niet te aanvaarden.

2.2. Alle door Stadsbehang verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Stadsbehang naar beste weten van de betrokken werknemer opgegeven, doch bindt haar niet.

2.3. Indien een derde – daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media (inkoop)bureaus – ten behoeve c.q.
namens een adverteerder met Stadsbehang een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met Stadsbehang is betrokken, dient die derde er jegens Stadsbehang voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.4. De in artikel 2.3 bedoelde derde is – met de adverteerder op wiens last de derde handelde – tegenover Stadsbehang hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met Stadsbehang gesloten overeenkomst voortvloeien, daaronder uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen.

2.5. Rechten en/of verplichtingen uit met Stadsbehang gesloten overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadsbehang geheel of deels aan derden worden overgedragen.


2.6. De in een order/opdracht en/of de daarbij behorende bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Stadsbehang zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3.2. Stadsbehang is niet gehouden aan het uitvoeren van de overeenkomst indien de order/opdracht na het schriftelijk, digitaal of mondeling bevestigen ervan niet door de opdrachtgever ondertekend is.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stadsbehang het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4. Stadsbehang zal gerechtigd zijn zowel op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip van aanvang, als het aldaar
aangegeven tijdstip van beëindiging van de campagneperiode maximaal 48 uur te verleggen, zonder enige compensatie.

3.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stadsbehang aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of indien overeengekomen (campagne) materialen, tijdig en volledig aan Stadsbehang worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of (campagne) materialen niet tijdig en/of volledig aan Stadsbehang zijn verstrekt, heeft Stadsbehang het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, waaronder in ieder geval begrepen gederfde inkomsten, technische kosten, arbeidskosten en transportkosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6. Stadsbehang heeft, tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar
maakt, het eigendom over het aangeleverde (campagne)materiaal en is gerechtigd het materiaal, na afloop van de campagneperiode, te archiveren, recyclen en/of te vernietigen.

3.7. De opdrachtgever verstrekt door het sluiten van de overeenkomst en het aanvaarden van deze voorwaarden onherroepelijk toestemming aan Stadsbehang om het (campagne) materiaal, telkens inclusief de daarop eventueel weergegeven intellectuele eigendomsrechten, de uitvoering van de overeenkomst door Stadsbehang en/of de wijze van de uitvoering van de overeenkomst, inclusief beeldmateriaal van de in gebruik genomen reclameobjecten, kosteloos te mogen gebruiken en verspreiden, voor interne en externe reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van Stadsbehang.

3.8. Indien de opdrachtgever het gebruikte en/of reservemateriaal retour wenst te ontvangen en dit materiaal is onbeschadigd en beschikbaar, dan rekent Stadsbehang kosten voor de verzending ervan.

3.9. Onder (campagne)materiaal worden zowel papieren en fysieke affiches en digitale reclame-uitingen, waaronder landingspagina’s en (URL links naar) mobiele sites verstaan.

3.10. Stadsbehang heeft buiten het verstrekken van een fotoreportage geen verdere bewijsverplichting.

3.11. Voor de uitvoer van een campagne geldt dat het aantal ter beschikking van de klant gestelde te verspreidde posters zoals vermeld op de opdracht bevestiging kan afwijken van de feitelijke plaatsing zonder dat Stadsbehang hiervoor compensatie dient te verlenen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1. Wegens verandering in locaties en/of aantal reclameobjecten behoudt Stadsbehang zich het recht voor om de
opgegeven aantallen affiches en/of andere reclamematerialen in één of meer gemeenten en/of gebouwen te wijzigen.


4.2. Stadsbehang behoudt zich het recht voor een overeenkomst of gedeelte daarvan naar een andere periode te
verschuiven indien de betreffende opdrachtgever een totale korting van ten minste 35% (inclusief eventuele bureaukorting) heeft bedongen en indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor Stadsbehang gunstiger kortingspercentage.

4.3. Stadsbehang behoudt zich het recht voor het bartergedeelte van een overeenkomst naar een andere periode te verschuiven indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor Stadsbehang gunstiger kortingspercentage.

4.4. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen en/of compensatie vragen indien de zichtbaarheid van een campagne tijdelijk is beperkt door redenen die niet aan Stadsbehang zijn toe te rekenen.

4.5. Tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt, is Stadsbehang gerechtigd een campagne na de beëindiging van de campagneperiode door te laten hangen zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden. Alleen als op de uiting een geldigheidsdatum vermeld staat, kan de opdrachtgever bezwaar maken.

Artikel 5 Tarieven

5.1. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door Stadsbehang aangegeven tarief.

5.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op of af) levering en / of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke
prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Stadsbehang gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Stadsbehang is tevens bevoegd de prijs aan te passen indien door de opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt welke gegevens voor de prijsbepaling van Stadsbehang essentieel waren. Stadsbehang zal de opdrachtgever van de noodzaak tot prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De laatste volzin van artikel 5.2 is hierop niet van toepassing.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst


6.1.In de hierna genoemde gevallen is Stadsbehang bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Stadsbehang schadevergoeding te vorderen:

•Indien Stadsbehang door omstandigheden goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen tekort zal schieten.
•Indien Stadsbehang de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van diens (financiële) verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
•Indien het (campagne) materiaal, los van de herkomst daarvan en zonder dat de Stadsbehang enige onderzoek plicht rust, in strijd is met de goede zeden, de privacywetgeving, de openbare orde of een politieke of religieuze strekking hebben en/of ten aanzien van dergelijke omstandigheid of omstandigheden discussie (dreigt) te ontstaan.


6.2.Indien de opdrachtgever het campagnemateriaal geheel of deels niet in goede staat en/of goede kwaliteit ter beschikking stelt aan Stadsbehang voor of uiterlijk op de datum welke daartoe in de overeenkomst is vastgelegd, is Stadsbehang gerechtigd de overeenkomst geheel of deels als geannuleerd te beschouwen, zoals beschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. Indien Stadsbehang, ondanks te late of gebrekkige aanlevering en/of gebrekkige kwaliteit van het materiaal, de overeenkomst geheel of deels uitvoert is opdrachtgever gehouden tot betaling van de (extra) kosten die Stadsbehang ten gevolge van de te late levering en/of gebrekkige kwaliteit moet maken ter gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Tekortkomingen van de opdrachtgever kunnen niet worden toegerekend aan Stadsbehang.

6.3. In geval van een ontbinding als bedoeld in dit artikel geldt dat opdrachtgever gehouden is de contractuele vergoedingen te voldoen voor de reeds door Stadsbehang uitgevoerde werkzaamheden, onverlet het recht van Stadsbehang op schadevergoeding. Voorts blijft de door opdrachtgever verstrekte toestemming als bedoeld in artikel 3.7 onverkort in stand.

Artikel 7. Annulering


7.1. Indien de opdrachtgever zijn order/opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt, wordt hem tot zes maanden voor aanvang van de campagneperiode 5% van het totale orderbedrag in rekening gebracht wegens administratiekosten.

7.2. Bereikt Stadsbehang een bericht van intrekking zoals genoemd in lid 1, vanaf vijf maanden voor het begin van
de campagneperiode, dan wordt de opdrachtgever naast bovengenoemde 5%, ook 25% van het totale orderbedrag
in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn van vier maanden dan wel drie maanden tevoren wordt de opdrachtgever 35% dan wel 45% van het totale orderbedrag in rekening gebracht naast de genoemde 5% administratiekosten. Bij intrekking van een order twee maanden of minder voor het begin van de campagneperiode is opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen, ook indien geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad.

7.3. Schema annuleringsregel:

•6 maanden of langer voor aanvang campagneperiode: 5%
•4 tot 5 maanden voor aanvang campagneperiode: 30%
•3 tot 4 maanden voor aanvang campagneperiode: 40%
•2 tot 3 maanden voor aanvang campagneperiode: 50%
•2 maanden of korter voor aanvang campagneperiode: 105%.

Deze annuleringsregels gelden tevens als campagneperiodes in meerdere jaren zijn overeengekomen.

7.4. Indien in geval van annulering in overleg met Stadsbehang een andere opdrachtgever gevonden is voor de betreffende campagneperiode(n) en voor het oorspronkelijke orderbedrag, vervalt voor de opdrachtgever de vergoedingsverplichting van het orderbedrag. Indien de nieuwe order het oorspronkelijke orderbedrag niet dekt, blijft de opdrachtgever het verschil tussen de twee orders verschuldigd aan Stadsbehang. Tevens blijft de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van 5% administratiekosten zoals genoemd in lid 1.


Artikel 8. Meldingsplicht gebreken

8.1. Opmerkingen en/of klachten over al dan niet aangebrachte affiches of getoond reclamemateriaal dienen Stadsbehang tijdig voor het einde van de overeengekomen campagneperiode te bereiken en schriftelijk bevestigd te worden, opdat Stadsbehang het door de opdrachtgever waargenomen kan verifiëren. Na beëindigen van de overeengekomen campagneperiode kan Stadsbehang op bemerkingen over de uitvoering van de order niet meer ingaan.

8.2.Uitsluitend indien voldaan is aan de meldingsplicht zoals vermeld in artikel 8.1 behandelt Stadsbehang een verzoek
tot compensatie aangaande de betreffende campagne. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel aansporing om tot nakoming over te gaan.

Artikel 9. Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag
naar een door Stadsbehang aan te geven rekeningnummer t.n.v. Stadsbehang te Amsterdam. Na het verstrijken van 14
dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2%.

8.2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsplicht niet op.

8.4. Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

8.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6. Een ieder die opdrachten plaatst voor rekening van derden is jegens Stadsbehang hoofdelijk mede aansprakelijk
voor alle betalingsverplichtingen die voor deze derden uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 10. Incassokosten

10.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is ten minste 15% van het openstaande bedrag aan incassokosten verschuldigd. Indien Stadsbehang aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.2. De opdrachtgever is jegens Stadsbehang de door Stadsbehang gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Stadsbehang en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Verzending, vervoer en/of overdracht van het campagnemateriaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

11.2. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de inhoud en de uitvoering van het door hem aan Stadsbehang te
leveren materiaal niet in strijd zal zijn met de goede zeden, de privacywetgeving, de openbare orde of een politieke of
religieuze strekking zullen hebben, noch aanleiding kan geven tot opzettelijke beschadiging van de reclamevakken
en/of -objecten waar het wordt geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Stadsbehang tegen iedere aanspraak van derden
verband houdende met de inhoud en/of uitvoering van het door de opdrachtgever aan Stadsbehang te leveren materiaal.

Indien en voor zover deswege geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen.

11.3. Door Stadsbehang aangebrachte affiches of andere getoonde reclamematerialen worden door Stadsbehang
regelmatig gecontroleerd op beschadigingen door weersomstandigheden, temperatuurschommelingen, graffiti, vandalisme etc. Stadsbehang is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van beschadigingen en/of diefstal van de reclameuitingen en de objecten waar het materiaal is aangebracht of getoond. Aan beschadigingen, zoals kreukels in affiches of vervormingen, en/of diefstal als hiervoor bedoeld kan de opdrachtgever nimmer het recht ontlenen de overeenkomst geheel of deels te ontbinden en/of geheel of deels niet te voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

11.4. Eventuele boetes of dwangsommen die voortvloeien uit een door Stadsbehang uitgevoerde campagne draagt Stadsbehang geen verantwoordelijkheid voor. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de opdrachtgever. Eventuele boetes of dwangsommen die tijdens de uitvoering op straat aan een uitvoerend persoon van Stadsbehang of uitvoerende derden worden opgelegd is de opdrachtgever niet voor verantwoordelijk.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Stadsbehang zijn toe te rekenen, waaronder nationale gebeurtenissen en feestdagen, natuurgeweld, geheel of
gedeeltelijk tenietgaan van locaties, overheidsvoorschriften. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: de (tijdelijke) verwijdering en/of vordering van een object waarop de reclame-uiting is c.q. zou worden aangebracht en/of getoond op last van of door de overheid of andere rechthebbende en/of door brand, vernieling, ongeval, stroomuitval, storing bij (mobiele) operator(s), overstromingen, weersomstandigheden of daarmee gelijk te stellen onheil; stakingen in andere bedrijven dan die van Stadsbehang; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Stadsbehang afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

12.2. Stadsbehang heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Stadsbehang zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Stadsbehang opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stadsbehang niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De opdrachtgever is desondanks gehouden de contractuele vergoedingen te voldoen voor de werkzaamheden waar Stadsbehang al uitvoering aan heeft gegeven.

12.4. Indien affiches of andere reclamematerialen door één of meerdere omstandigheden, zoals omschreven in artikel
12, lid 1 verloren gaan, dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Stadsbehang op de kortst mogelijke termijn in het bezit wordt gesteld van nieuwe affiches of andere (digitale) reclame- materialen. De kosten voortvloeiende uit dit artikel komen voor rekening van de opdrachtgever.

12.5. Indien Stadsbehang bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschilbeslechting

13.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Stadsbehang, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op elke overeenkomst tussen Stadsbehang en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan en/of compensatie vragen voor een eventuele voorkeur voor plaatsing op specifieke locaties binnen een gemeente. Stadsbehang streeft ernaar dit altijd zo specifiek en precies mogelijk uit te voeren en zal streven extra gratis affiches/reclamemateriaal voor de opdrachtgever in te zetten, zodat het bereik gegarandeerd is.

15.2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en de communicatie (middelen) van Stadsbehang en of in de voorstellen binden haar niet.